Nasz znak: RGP.6733.27.2018.AS                                    Ostróda, 07 sierpnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Karlina Moskal reprezentująca firmę Budowlano-Instalacyjną „BARTBUD” Krzysztof Bartnik, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE dn-63 mm oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia z PE dn – 32 mm do budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w trakcie realizacji, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 188, 185 oraz 246, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09 sierpnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.08.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.08.2018, ostatnia aktualizacja: 09.08.2018, odsłon: 409


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408822
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości