Nasz znak: RGP.6733.28.2018.KL                                    Ostróda, 03 września 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
    w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 10/48 i 9/1, obręb geodezyjny Morliny, gm. Ostróda, oraz na działkach nr ew.: 337/18, 260, 330/80, 284, 167/12, 167/9, 167/10 i 168/5, obręb geodezyjny Kajkowo, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06 września 2018 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 06.09.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.09.2018, ostatnia aktualizacja: 06.09.2018, odsłon: 408


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426737
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości