Nasz znak: RGP.6733.24.2018.AS                                                  Ostróda, 23 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Hotelu Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o. Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jacek Drapiński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu przesyłowego wraz z infrastrukturą na fundamencie żelbetowym, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew. 80/2 i 76/3, położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25 lipca 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.07.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.07.2018, ostatnia aktualizacja: 25.07.2018, odsłon: 452


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408630
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości