Nasz znak: RGP.6733.32.2017.AS                                       Ostróda, 05 października 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej we wsi Durąg, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 5/3, 5/91, 5/92, 7, obręb geodezyjny Kraplewo, gmina Ostróda oraz na działkach nr ew. 109/2, 109/4, 109/5, 77/20, 77/21, 77/30, 77/31, 245/21, 169/1, 162, 85/2, 85/5, 87/2, 89, 91/2, 91/4, 93, 95/1, 97/4, 97/5, 168/1, 101, 104/2, 103/2, 103/1, 243, 3016/2, 102/4, 242, 99, 236, 94/4, 80, 234, 231, 247/2, 235/1, 91/10, 93/5, 91/7, 91/8, 84/3, 61/2, 84/4, 60/2, 83/1, 3017/3, 3017/4, 82/1, 58/2, 57/2, 87/4, 87/3, 233, 88, 228, 77, 74/6, 74/4, 70, 69/1, 69/2, 69/3, 68, 246/1, 226, 100, 101/5, 101/1, 126/15, 126/21, 126/10, 126/7, 126/3, 110, 126/4, 126/61, 164/1, 102/1, 102/2, 72, 73, 163/1 94/5, 55/1, 97/2, obręb geodezyjny Durąg, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
09 października 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.10.2017, ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, odsłon: 25

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730785
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved