Nasz znak: RGP.6733.7.2018.AS                                         Ostróda, 26 lutego 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Stanisław Plichta reprezentujący firmę Serwis Domowy, Projektowanie, Kosztorysowanie, Wykonawstwo i Nadzór Instalacji Elektroenergetycznych Marek Plichta, z siedzibą ul. Drwęcka 22, 14-100 Ostróda
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew. 141/180, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 143/1 i 141/23, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 28 lutego 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.02.2018, ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, odsłon: 461


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427058
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości