Nasz znak: RGP.6733.24.2017.AS                                                   Ostróda, 30 sierpnia 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) zawiadamiam, że dnia 30 sierpnia 2017 r. na wniosek
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 254/1, 261/1, 255/31 oraz 255/19, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 04 września 2017 r.
 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2017, ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, odsłon: 40

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730773
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved