Nasz znak: RGP.6733.27.2018.AS                                    Ostróda, 28 września 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 28 września 2018 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Karolina Moskal reprezentująca firmę Budowlano-Instalacyjną „BARTBUD” Krzysztof Bartnik, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn-63mm oraz budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia PE dn-32mm na działkach nr ew.: 188, 185, 246 obręb Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 02 października 2018 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.10.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.10.2018, ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, odsłon: 430


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452142
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości