Nasz znak: RGP.6220.22.2017                                            Ostróda, 27 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
     Zawiadamiam społeczeństwo, że:
  - dnia 27 kwietnia 2018 r. został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji. W toku trwającego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „budowie budynku magazynowego z sortownią owoców i komorami chłodniczymi wraz z częścią socjalną oraz wyposażeniem w instalację fotowoltaiczną o mocy 79,52 kwp, instalację chłodniczą z odzyskiem ciepła, montażem bram chłodniczych oraz linii sortująco – ważącej na działkach ew. nr 26/1, 27/2 oraz 21/67 obręb Ryn, w miejscowości Ryn 4a, gm. Ostróda;
 
     W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
     Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
     W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ryn.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.04.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.04.2018, ostatnia aktualizacja: 30.04.2018, odsłon: 370


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408880
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości