Nasz znak: RGP.6220.21.2016                                     Ostróda, 24 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia,

że dnia 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków usługowych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/4, 20/7, 20/9, 21/8, 87/7, 87/12 obr. Górka, gmina Ostróda.

 

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górka.

 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 24.01.2017, ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, odsłon: 226

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729773
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved