Nasz znak: RGP-7624/10/2008                          Ostróda, dnia 25  listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 23 listopada 2009 r. na wniosek Państwa Henryki i Ryszarda Rębkowskich wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/10/2008 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni drobiu, przewidzianej do realizacji na działkach nr 251/4 i 266/51 położonych w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.12.2009, ostatnia aktualizacja: 03.12.2009, odsłon: 1 255


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427047
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości