Nasz znak: RGP.6220.22.2017                                                        Ostróda, 22 maja 2018 r.
 
O b w i e s z c z e n i e
 
     Działając na podstawie: art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 22 maja 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku magazynowego z sortownią owoców i komorami chłodniczymi wraz z częścią socjalną oraz wyposażeniem w instalację fotowoltaiczną o mocy 79,52 kwp, instalację chłodniczą z odzyskiem ciepła, montażem bram chłodniczych oraz linii sortująco – ważącej na działkach ew. nr 26/1, 27/2 oraz 21/67 obręb Ryn, w miejscowości Ryn 4a, gm. Ostróda”.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.05.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.05.2018, ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, odsłon: 416


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452126
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości