Nasz znak: RGP.6220.7.2017                                                     Ostróda, 21 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Działając na podstawie:
  - art. 38 i  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
     Zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 20 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji ubojni drobiu w Lubajnach, gm. Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.09.2017r.
Osoba przekazująca: Beata Renans
 

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.09.2017, ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, odsłon: 40

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729271
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved