Nasz znak: RGP-7624/8/2009                         Ostróda, dnia 3 listopada  2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 2 listopada 2009 r. na wniosek KLM - ENERGIA Sp. z o.o. w Smykówku wydana została decyzja znak: RGP-7624/8/2009 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biomasę o mocy 0,9 MW na działce Nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2009, ostatnia aktualizacja: 04.11.2009, odsłon: 1 333


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426835
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości