Nasz znak: RGP.6733.42.2018.KL                                    Ostróda, 18 marca 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 18 marca 2019 r., na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do:
 
    - Starosty Ostródzkiego,
 
    - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu,
 
    - Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Departament Żeglugi Powietrznej,
 
    - Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie Wydział Lotniskowy
 
    z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową GOL_OSTRODA_IDZBARKEMT/44661 na działce nr ew.: 233/4, obręb Idzbark, gmina Ostróda;
 
    toczące się z wniosku inwestora: EMITEL S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Kasprzycki.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z treścią projektu decyzji wysłanego do uzgodnień oraz późniejszymi postanowieniami w w/w sprawie w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 20 marca 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.03.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.03.2019, ostatnia aktualizacja: 20.03.2019, odsłon: 123

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673296
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved