Nasz  znak: RGP-7624/17/2008                              Ostróda, dnia 17 lutego 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda  zawiadamia, że dnia 17 lutego 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie w imieniu której z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda występuje Pani Grażyna Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe z siedzibą w Olsztynie, wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/17/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianego w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie nie służy zażalenie.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2009, ostatnia aktualizacja: 23.02.2009, odsłon: 1 318


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425579
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości