Nasz znak: RGP.6733.31.2018.AS                                   Ostróda, 16 listopada 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam, że dnia 16 listopada 2018 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Dariusz Macioszczyk reprezentujący firmę ProfilCAD Dariusz Macioszczyk, ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą przebiegu linii napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 241/28, 241/24, 241/11, 241/29, 241/14, 241/9, 201 i 242/11, obręb geodezyjny Kajkowo, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 20 listopada 2018 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 369


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451936
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości