Nasz znak: RGP.6220.22.2018                                            Ostróda, 12 marca 2019 r.
 
Obwieszczenie
 
     Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 12 marca 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie systemu ujęć wód dla zakładu Wodna Farma Sp. z o.o. w Iławie.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 313, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wirwajdy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.03.2019
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.03.2019, ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, odsłon: 109

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673206
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved