Nasz znak: RGP.6220.15.2018                                         Ostróda, 11 października 2018 r.
 
O b w i e s z c z e n i e
 
    Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 11 października 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 208, obręb Tyrowo, gm. Ostróda.
 
    Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.10.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.10.2018, ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, odsłon: 368


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427243
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości