Nasz znak: RGP-7624/11/2009                                    Ostróda, dnia 11 grudnia 2009 r.

 

Obwieszczenie   

            

Na podstawie art. 59 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 10 grudnia 2009 r. na wniosek Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11 Listopada w Ostródzie i terenie części miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn 17.12.2009 r.

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.12.2009, ostatnia aktualizacja: 17.12.2009, odsłon: 1 175


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427275
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości