Nasz znak: RGP.6733.36.2017.AS                                                  Ostróda, 08 stycznia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 08 stycznia 2018 r.
 
     zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego dnia 22 grudnia 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.: 240/3, obręb geodezyjny Ornowo, gmina Ostróda, toczące się pod sygnaturą: RGP.6733.36.2017.AS z wniosku T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Michalski reprezentujący firmę ATEM Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
 
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 09 stycznia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.01.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.01.2018, ostatnia aktualizacja: 09.01.2018, odsłon: 450


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426882
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości