Nasz znak: RGP.6733.16.2016.AS                                                       Ostróda, 20 lipca 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c.,
ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm, L= 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm, L= 2 x 5m, przewidzianej do realizacji na działkach nr 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.07.2016r.

Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2016, ostatnia aktualizacja: 22.07.2016, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757196
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości