Nasz znak: RGP.6220.15.2015                                                              Ostróda, 01 lipca 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), Zawiadamiam, o wszczęciu na wniosek Gminy Ostróda  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Romuald Iwaszkiewicz - Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. u. Morska 10, 10-145 Olsztyn, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – tłoczno – grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż”.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane przedsięwzięcia kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane:
§3 ust. 1 pkt 68)  rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;
§3 ust. 1 pkt 77)  instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
§3 ust. 1 pkt 79)   sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
 
W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gierłoż.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.07.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.07.2015, ostatnia aktualizacja: 01.07.2015, odsłon: 671

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10426872
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved