Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                               Ostróda, 26 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 09 lipca 2018 r., znak sprawy: RGP.6733.15.2017.AS dotyczącej wznowionego postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 27 lipca 2018 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Elblągu.
 
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 31.07.2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.07.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.07.2018, ostatnia aktualizacja: 31.07.2018, odsłon: 419


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451935
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości