Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                           Ostróda, 20 lipca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
zawiadamiam o wniesieniu odwołania
 
od decyzji Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda przez mieszkańców miejscowości Wólka Lichtajńska oraz miejscowości Lipowiec.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 21 lipca 2017 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Elblągu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2017, ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, odsłon: 60

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730774
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved