Znak: RGP.6722.3.2017                                                           Ostróda, 26 czerwca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała gmina Ostróda , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXIX/209/2017
z dnia 28 marca 2017 r.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 5, art. 29, art. 39 ust. 1 art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXIX/209/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.06.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.06.2017, ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, odsłon: 72

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729269
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved