Nasz znak: RGP.6733.22.2018.KL               
Ostróda, 05 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Ewa Próchniak reprezentująca firmę Manevo Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi powiatowej 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki (ul. Jeziorna), przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 262/1, 255/33, 261/1 i 262/6, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.07.2018, ostatnia aktualizacja: 09.07.2018, odsłon: 351


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452150
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości