Nasz znak: RGP.6733.16.2018.KL                           
Ostróda, 04 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 04 lipca 2018 r. na wniosek Gminy Ostróda reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Rutkowski reprezentujący firmę CONCEPT STUDIUO Rafał Rutkowski
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, przy Szkole Podstawowej w Idzbarku na działce nr 139 obręb Idzbark, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 06 lipca 2018 r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.07.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.07.2018, ostatnia aktualizacja: 06.07.2018, odsłon: 367


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427021
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości