Ostróda, dnia 12 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.4.2013
 
 
Obwieszczenie
 
      Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek Firmy El.Invest Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w imieniu której występował pełnomocnik Pan Tomasz Sikorski Projektowanie i Nadzory w Budownictwie ul. Świderska 5/C3, 05-420 Józefów, dnia 22 maja 2013r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia DN 50, stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000 Nm3·h-1 wraz z nawanialnią, kotłownią i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: dz. 251/7, obręb i miejscowość Samborowo, gmina Ostróda.
      Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 12.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2013, ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437513
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości