Nasz znak : RGP-7624/22/2008                              Ostróda, dnia  16 lutego 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa w Starych Jabłonkach, przewidzianej do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na w/w adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2009, ostatnia aktualizacja: 23.02.2009, odsłon: 1 267


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425997
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości