Nasz znak : RGP-7331-1/11/2009                           Ostróda, dnia 13 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29 kwietnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/2, 310/42 i 285 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Urzędu

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.07.2009, ostatnia aktualizacja: 16.07.2009, odsłon: 1 266


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425925
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości