Nasz znak : RGP-7331/2/2008                              Ostróda, dnia  24 lutego 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 285, 284, 265, 266 i 267 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

                                                               

 Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2009, ostatnia aktualizacja: 27.02.2009, odsłon: 1 291


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426912
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości