OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/277/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębach Ryn, Smykówko Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda, Uchwały Nr XLV/363/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Idzbark gmina Ostróda, Uchwały Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda, Uchwały Nr XLVII/379/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działki ewidencyjnej Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, Uchwały Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Turznica gmina Ostróda, Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda, Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda, w dniach od 3 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r. w  siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 314.
 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda o godz. 14.00, w sali 401.
 
    Zgodnie z art. 11 pkt. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
 
    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.
 
Załączniki:

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.06.2019
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.06.2019, ostatnia aktualizacja: 25.06.2019, odsłon: 80

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451524
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved