Nasz znak: RGP-7624/24/2008                               Ostróda, dnia 10 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 10 lipca 2009 r. na wniosek „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe w Olsztynie Grażynę Tochman działającej z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda, wydana została decyzja znak: RGP-7624/24/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 432/24, 432/52, 648, 646/38, 572/8, 670/4, 576/3, 578/4, 581/7, 676/41, 676/42, 431/7, 676/39, 557/1 położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2009, ostatnia aktualizacja: 13.07.2009, odsłon: 1 261


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426020
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości