Nasz znak: RGP-7624/32/2007                         Ostróda, dnia 30  grudnia  2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 29 grudnia 2009 r. na wniosek Pani Jolanty Kalenik  Rygalskiej wydana została decyzja  znak: RGP-7624/32/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  wiaty odchowu drobiu na 2500 szt. indyków na działce nr 27/3 w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1,

14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2010, ostatnia aktualizacja: 04.01.2010, odsłon: 1 236


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425956
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości