Nasz znak : RGP-7624/6/07                               Ostróda, dnia  6 maja  2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 23 kwietnia 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa Stacjonarnej Wytwórni Betonu na działce Nr 129 położonej w miejscowości Tyrowo „ na rzecz DUKE INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Sopocie.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.05.2009, ostatnia aktualizacja: 07.05.2009, odsłon: 1 227


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425572
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości