Nasz  znak: RGP-7624/7/2009                                   Ostróda, dnia 2 grudnia 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 30 listopada 2009 r. na wniosek Zakładu Usług Projektowo - Wdrożeniowych „ PRO-EKO A.S. „ w Nowej Wsi ul. Parkowa Osiedle 2, 86-306 Grudziądz 8, reprezentowanego przez Pana Aleksandra Sobocińskiego, działającego z upoważnienia Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn wydana została decyzja Nr 10/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. znak: RGP-7624/7/2009 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 oraz przepompowni ścieków P1 ze zbiornikiem awaryjnym na ścieki i złączem kablowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3, położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.12.2009, ostatnia aktualizacja: 03.12.2009, odsłon: 1 201


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425664
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości