Znak: RGP.6722.8.2018                                                   Ostróda, 22 listopada 2018r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych
w obrębie Turznica gmina Ostróda.
 
    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr XLIX/396/2018 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Turznica gmina Ostróda.
 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.11.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.11.2018, ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, odsłon: 370


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408724
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości