Ostróda, 15 maja 2014r.

RGP.6722.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec,, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr LI/322/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

   Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2014r.

Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2014, ostatnia aktualizacja: 27.05.2014, odsłon: 713

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9675431
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved