Znak: RGP.6722.3.2020                                                                  Ostróda, 21 kwietnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr XXII/186/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda oraz o wszczęciu postepowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
 
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
 
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w zakładce „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.04.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.04.2020, ostatnia aktualizacja: 28.04.2020, odsłon: 199


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722555
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości