Znak: RGP.6722.3.2018
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda oraz działek ew. Nr 141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda
 
    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda:
 
    - uchwały Nr XLII/346/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
    - uchwały Nr XLII/347/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 03.12.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.12.2018, ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, odsłon: 362


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408768
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości