OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 
     - w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda;
 
     - dla działek ewidencyjnych nr : 80/20 i 80/18, położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda;
 
     - dla działek ewidencyjnych nr : 346/23, 346/24, 346/25, 346/26, 346/27, 346/28, 346/37, 346/38, 346/39, 346/40, 346/41, 346/42, 346/44, 346/45, 346/46, położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda;
 
     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwał:
 
     - Nr XXXI/230/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda, zmienionej uchwałą Nr XXXII/236/20147 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda;
 
     - Nr XXXVI/276/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr : 80/20 i 80/18, położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda;
 
     - Nr XXXVIII/303/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr : 346/23, 346/24, 346/25, 346/26, 346/27, 346/28, 346/37, 346/38, 346/39, 346/40, 346/41, 346/42, 346/44, 346/45, 346/46, położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda;
 
     oraz o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
     Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych oraz prognoz. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
 
     Wnioski mogą być wnoszone:
 
     - w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,
14-100 Ostróda,
 
     - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: .
 
     w terminie do dnia 12 czerwca 2018r.
 
     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.05.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.05.2018, ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, odsłon: 401


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427256
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości