Ostróda, 25.11.2020 r.
Nasz znak: GK.602.5.2020
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 
 Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 
Zgodnie z art. 48 ww. ustawy, po uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony środowiska   i  organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu może dotyczyć wyłącznie dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy. W związku z powyższym działając na podstawie upoważnienia, w imieniu Wójta Gminy Ostróda oraz   na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 i art. 49 ww. ustawy Pani Elżbieta Haponiuk  dnia 14.10.2020 r. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych w Elblągu  i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z pismem w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych w Elblągu, pismem znak: WSTE.411.51.2020.GK z dnia 18 listopada 2020 r., stwierdził, że projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy, a uzasadnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko spełnia wymagania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym RDOŚ w  Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych w Elblągu    uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie opinią Nr ZNS.9022.5.60.2020.Z  odstąpił od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 
Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww.  projektu  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Ostróda (http://bip.gminaostroda.pl), tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Ostróda oraz w prasie (Gazeta Ostródzka).
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.11.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.11.2020, ostatnia aktualizacja: 25.11.2020, odsłon: 218


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722649
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości