Nasz znak : RGP-7624/7/2009                        

Ostróda, dnia   20 października 2009 r.

Obwieszczenie

 

W związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11 i 12 w miejscowości Nastajki gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3 położonych w miejscowości Nastajki oraz zmianie lokalizacji przepompowni ścieków P1 ze zbiornikiem do awaryjnego gromadzenia ścieków z działki nr 153/73 na działkę 153/75 i infrastrukturą towarzyszącą informuję, że wystąpiłem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) do Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 21.10.2009, ostatnia aktualizacja: 21.10.2009, odsłon: 1 269


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425499
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości