Nasz znak: RGP.6733.42.2018.KL                           
Ostróda, 09 lipca 2019 r.
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku inwestora: EMITEL S.A. ul. Franciszka Klimczyka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Kasprzycki, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową GOL_OSTRODA_IDZBARKEMT/44661 na działce nr ew.: 233/4 obręb Idzbark, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 11 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.07.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.07.2019, ostatnia aktualizacja: 11.07.2019, odsłon: 61

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673225
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved