Ostróda, 3 października 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
Obwieszczenie
 
 
Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz - art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 3 października 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 16 listopada 2015 r. Nr 15/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia, gmina Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.10.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2016, ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, odsłon: 777


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757221
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości