Ostróda, 8 września 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, w dniu 8 września 2016 r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.09.2016, ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757393
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości