Nasz znak: RGP.6220.4.2019                                                                   Ostróda, 14 sierpnia 2020 r.
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia społeczeństwo
 
o możliwości udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem kat. C1 zlokalizowanego w granicach działek ew. nr 66/11 i 66/12, obręb Rudno, gm. Ostróda,
 
Dnia 15 lutego 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem kat. C1 zlokalizowanego w granicach działek ew. nr 66/11 i 66/12, obręb Rudno, gm. Ostróda, które zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret czwarte Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). W związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Mając na uwadze opinię z dnia 7 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko w pełnym zakresie; oraz opinię z dnia 11 marca 2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dnia 21 marca 2019 r. Wójt Gminy Ostróda wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu w pełnym zakresie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            W toku postępowania administracyjnego wezwano inwestora do uzupełnienia Raportu i wniosku. Dnia 22 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Ostróda zostało przedłożone uzupełnienie Raportu oraz wniosku wraz z dokumentacją geologiczną i inwentaryzacją przyrodniczą.
            Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni tj. od 17.08.2020 r. do 16.09.2020 r., w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 309 w godzinach od 730 do 1530.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.08.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.08.2020, ostatnia aktualizacja: 17.08.2020, odsłon: 208


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722720
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości