Nasz znak: RGP.6733.22.2016.MC                                           Ostróda, 28 października 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której w pełnomocnictwa występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” S.C., ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 240/12 oraz na części działki nr ew. 52/6 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 02.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska

Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2016, ostatnia aktualizacja: 02.11.2016, odsłon: 892


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745597
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości