Nasz znak: RGP.6220.13.2020                                                                      
Ostróda, 13 lipca 2020 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamia strony, że:
 
1. Na wniosek Pana Jacka Konopki działającego jako pełnomocnik Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie zespołu maszyn i urządzeń wchodzących w skład Wytwórni Mieszanek Mineralno-Bitumicznych, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 89/3, położonej w miejscowości Górka, gm. Ostróda, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 20  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w sprawie wydania opinii i uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.07.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.07.2020, ostatnia aktualizacja: 13.07.2020, odsłon: 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722650
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości