Ostróda, 17 listopada 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.35.2015
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
 
W dniu 13 czerwca 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa Fermy Drobiu w miejscowości Dziadyk”, dla którego została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko oraz sporządzony raport o ocenie oddziaływania na środowisko.
 
W koncepcji projektowanej fermy, założono budowę czterech budynków inwentarskich do chowu brojlerów indyczych wraz z obiektami infrastruktury zaplecza magazynowego i technicznego. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia na fermie planuje się prowadzenie pełnego cyklu chowu indorów jednorazowo na maksymalnie 31 000 stanowisk – 744 DJP.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z dokumentacją sprawy,
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Dziadyk.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji:17.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.11.2015, ostatnia aktualizacja: 17.11.2015, odsłon: 636

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10459746
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved